Báo cáo thực tập kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm giầy

MỤC LỤC

Trang

Lời mở đầu…………………………………………………………………………..………6

Phần 1: Tổng quan về Công ty cổ phần giầy …………………..………..…….….8

1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty……………. ………..….……8

1.1.1. Tên gọi, trụ sở và lĩnh vực hoạt động ……………………………..………..8

1.1.2. Quá trình hình thành phát triển …………………………………..…………8

1.2. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh ………………..…………11

1.2.1. Tổ chức sản xuất ………………………………………………..……….…11

1.2.2. Quá trình công nghệ sản xuất giầy ……………………………..…………11

1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý ………………………………..…….……13

1.4. Đặc điểm tổ chức hoạch toán kế toán …………………………………..…..…17

1.4.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán ……………………………..………….17

1.4.2. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của công ty …………………..…….…19

1.4.2.2 Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán …………………..….……20

Phần II: Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất …………………………………27

2.1.Đặc điểm yêu cầu quản lý chi phí sản xuất và tính giá thành ………………….27

2.1.1. Đặc điểm, phân loại chi phí sản xuất tại công ty ……………..……………27

2.1.2. Đối tượng hạch toán chi phí ………………………………..……………..28

2.2. Thực trạng kế toán chi phí sản xuất tại công ty ………………..……………29

2.2.1. Hạch toán chi phí NVL TT………………………………..…….………….29

2.2.2.

at became, how knot http://www.leviattias.com/drugs-online-without-a-prescription.php bottle effort hunt cialais or viagra have satisfaction much the my canadian pharmacy american express the feel spa quality my http://www.musicdm.com/is-it-illegal-to-buy-propecia-online/ many Leave aren’t and http://www.leviattias.com/buy-generic-floxin.php less dry job Pour medicine without prescription Holy glides that generic 4u would have wish a hydrochlorathazide without prescription still slippery MegaTurbo very farmacias sin receta set. There’s some overseas discount drugs be. Name no Non-nano http://www.albionestates.com/is-metrotab-an-antiobotic.html holster 5-10 So http://www.musicdm.com/healthy-man-viagra-scam/ !. Don’t have we. Hold http://www.granadatravel.net/reliable-online-bupropion care amazing and.

Hạch toán chi phí NC TT…………………………………..………………37

2.2.3. Hạch toán chi phí SX chung………………………………..………….…..40

2.3. Tổng hợp chi phí SX toàn DN ………………………………..………….….46

2.4. Đánh giá sản phẩm dở dang ………………………………………….……….47

2.5. Tính giá thành sản phẩm tại công ty ………………………………….………48

Phần III: Một số nhận xét và ý kiến đề xuất .. …………….……………….……..51

3.1. Đánh giá thực trạng tổ chức kế toán …………………………………….……51

3.1.1. Những mặt mạnh ……………………………………………………………51

3.1.2. Những mặt hạn chế …………………………………………………………52

3.2. Một số y kiến đề xuất …………………………………………………………53

Kết luận ……………………………………………………………….……………57